Daily Archives: Tháng Mười 3, 2016

Tầm hung sách – C2

Nhân diện đăng (2)

Tư Mã gia trang trang trí cực kỳ hỷ khánh (vui mừng), đèn lồng đỏ vừa tròn vừa to treo lủng lẳng thành hàng, lưu thuỷ tịch(*) kéo dài thật dài, còn tại góc đường rẽ mấy lượt, thanh thế cùng đồ ăn phân lượng đều lớn như nhau.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.