Monthly Archives: Tháng Mười 2014

Phiên ngoại 100 câu hỏi đáp phu thế

100 câu hỏi đáp phu thê Tiêu Văn

Thời gian: Mùa xuân năm Yến Nguyên Hưng thứ tư

Địa điểm: Hoàng cung Chính Đức Điện.

Nhân vật được phỏng vấn: Hiếu Minh Hoàng đế Tiêu Uẩn Hi, Thừa tướng, Thái phó Thái tử, Phượng Hiếu Vương Văn Tĩnh Tư.

Người chủ trì phỏng vấn: Thái Y Lệnh Từ Khiêm.

Người xem: Nhất phẩm trọng thần Yến quốc, người trong gia tộc Văn gia.

Tài trợ: Sở Thái y, Lễ bộ, Hoàng thương Văn Tĩnh Vân.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.